نظرسنجی

این پرسشنامه جهت "ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان شرکت" آماده شده است.همکاری شما در پاسخ مناسب به سوالات این پرسشنامه، گامی موثر در شناسایی نقاط قابل بهبود این شرکت بوده که افزایش رضایتمندی و بهبود تعامل را به دنبال خواهد داشت.

برخی از فعالیت ها

پکیج های MRT
مجموعه طنز قهوه تلخ
پکیج های پرند
پکیج های KING