درباره ما

بیانیه ماموریت و چشم انداز

ماموريت
MISSION
حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتی
درقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيری
فناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی

چشم انداز
VISION
رهبری بازار صنعت سلولزی بهداشتی
در منطقه تا سال 1404

برخی از فعالیت ها

پکیج های MRT
مجموعه طنز قهوه تلخ
پکیج های پرند
پکیج های KING